Legalizacja tymczasowego obiektu budowlanego

Czy po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu tymczasowego obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego powinien prowadzić postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pr.bud.? 

Stosownie do przepisu art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Budowa takich obiektów wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud.).

Tymczasowy obiekt budowlany postawiony zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud., jednak nie rozebrany lub nie przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie jest obiektem budowlanym, którego budowa została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przyjąć w takim przypadku należy, że wskutek braku rozebrania bądź przeniesienia takiego obiektu w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, inwestor pozbawia obiekt cechy uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud. i prowadzi do przekształcenia charakteru prawnego takiego obiektu w obiekt budowlany, który wymagał uzyskania pozwolenia na budowę [por. m.in. wyrok NSA z dnia 30 listopada 2000 r., sygn. akt SA/Sz 2010/98, LEX nr 657694 oraz WSA w Poznaniu z dnia 7 maja 2008 r., II SA/Po 503/07, LEX nr 505929].

W konsekwencji, taki obiekt budowlany należy uznać za wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, co stanowi samowolę budowlaną skutkującą obowiązkiem zastosowaniem przepisu art. 48 pr. bud. i - w zależności od spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie oraz art. 49 pr. bud. – jego legalizacji lub rozbiórki, a nie przepisów art. 50-51 pr.bud., o których mowa w pytaniu.

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany, 12 luty 2013 r.